Сообщения

Abnormal phenomenon

There's an abnormal phenomenon in Chili. There's a waterfall which water don't flow down. This waterfall doesn't resit physic law. Scientists says that abnormal phenomenon happens because there is is a very hard wind and water don't հասցնել to flow down and it goes toward rain.Every year thousands of tourists visit this waterfall.

New words

bring up-դաստիարակել
break up-բաժանվել/դադարել
bring together- միացնել
call back-հետ զանգել
check in-գրանցվել
check out-գրանցումից դուրս գալ
come across-դեմ դիմաց դուրս գալ
come on-արի/միանալ
catch up(with)-հասնել նույն մակարդակի
cross out-խաչ քաշել/ջնջել
cheer up-ուրախացնել/մխիթարել
drift apart-իրարից հեռանալ
drop in- անցնել ներս
fall behind- հետ մնալ
feel down-վատ զգալ/տխուր լինել
find out-պարզել
get along/on-լեզու գտնել
get through-ավարտել
get up-արթնանալ
call on-այցելել/մտնել

Most important things in my life

At first the most important thing in my life is my family and my parents' health. The next is my brother. I like my brother very much and my life is very boring without him.When i spend time with him we do very interesting. The next is my education. Education is very important because my future depends on me and if i won't be smart man i can't make money and live with normal life. Having a good profession will let me have my dream job, dream house and I can afford me do anything I want, travel, have family in my dreams.

Գրաբար

Լաւ է կոյր աչօք, քան կոյր մտօք:
Լավ է կույր աչքով քան կույր մտքով:
Լաւ է մանուկ աղքատ եւ իմաստուն, քան զթագաւոր ծեր եւ անմիտ:
Լավ է լինել աղքատ բայց իմաստուն մանուկ, քան ծեր և անմիտ թագավոր:

Ստեփան Զորյան «Մի գիշեր անտառում» վերլուծություն

Իմ կարծիքով այս պատմվածքի իմաստը այն է որ մարդը վախից կարող է պատկերացնել ամեն ինչ: Գլխավոր հերոսը մի գիշերվա ընթացքում անքնությունից և վախից շատ-շատ է իր ֆանտազիայի պատճառով վաղենում: Իմ կարծիքով այդ վաղը իր լավ կողմնել ուներ: Երբ տղան իր ընկերոջը արթնացնում էր և պատմում է թե ինչ է լսել կամ տեսել իր ընկերը նորմալ բացատրություն է տալիս այդ երևույթին և նա առդեն իմանում է թե ինչից կարող է այդպիսի բան առաջանա:

New words

1.casual
2.chic
3.conservative
4.eccentric
5.sloppy

Freedom

In my opinion freedom is something that will never confuse my own own life. I don't like when i do something and somebody says its not the neccesery time for it  or to do it a bit later.  Freedom can be different for every person. Each of us takes freedom differently, cause we all have different type of thinking. For example for prisoner it means not to be in the prison and be free.